ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครือข่าย จำนวน ๑๓ รายการ (ไตรมาส ๑) ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ-ประกาศ 30 ม.ค. 60  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุเคือข่าย จำนวน ๑๓ รายการ-ประกาศ 30 ม.ค. 60 

 

รายละเอียดคุณลักษณะและราคามาตรฐานงานซื้อวัสดุเคือข่าย จำนวน ๑๓ รายการ-ประกาศ 30 ม.ค. 60 

งานพัสดุประจำปี 2559

ประกาศ

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนและห้องเรียนอาคาร ๑ และอาคาร ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)-ประกาศ 30 พ.ย.59 

 

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์(e-bidding)-ประกาศ 17 ต.ค.59 

ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เสื้อผ้าบานทึบ จำนวน ๑๒๐ ใบ ประจำหอพกนักศึกษา(หอพัก ๔) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา-ประกาศ 8 ธ.ค. 59  

ประกาศเรื่อง สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และสถาบันอยุธยาศึกษา และติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร ๓๔ สถาบันอยุธยาศึกษา-ประกาศ 23 พ.ย.59  

 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวมและโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -ประกาศ 2 ก.พ. 59

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา หอพัก 4 หอพัก 5 และหอพัก 6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-ประกาศ 11 ม.ค. 59

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -ประกาศ 14 ธ.ค. 58

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -ประกาศ 14 ธ.ค. 58

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 10 รายการ ประจำสาขาวิชเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -ประกาศ 14 ธ.ค. 58

 

ตารางแสดงวงเงิน

ร่างขอบเขตงาน(Term of Reference :TOR)โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนและห้องเรียนอาคาร ๑ และอาคาร ๒-ประกาศ 23 พ.ย.59 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนและห้องเรียนอาคาร ๑ และอาคาร ๒-ประกาศ 23 พ.ย.59 

      - ปร.4 5 6 งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร  1

      - ปร.4 5 6 งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร  2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ-ประกาศ 17 ต.ค.59 

รายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ-ประกาศ 17 ต.ค.59 

(ร่าง)ขอบเขตของงาน(Term of Reference :TOR)การจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ-ประกาศ 6 ต.ค.59 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ-ประกาศ 6 ต.ค.59 

 

รายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ-ประกาศ 6 ต.ค.59 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เสื้อผ้าบานทึบ จำนวน ๑๒๐ ใบ ประจำหอพกนักศึกษา-ประกาศ  8 ธ.ค. 59 

รายละเอียดจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เสื้อผ้าบานทึบ จำนวน ๑๒๐ ใบ ประจำหอพกนักศึกษา-ประกาศ  8 ธ.ค. 59 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และสถาบันอยุธยาศึกษา-ประกาศ 23 พ.ย.59 

รายละเอียดจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ-ประกาศ 23 พ.ย.59 

 

     - ปร. 4 5 และ 6 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง -ประกาศ 2 ก.พ. 59

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา หอพัก 4 หอพัก 5 หอพัก 6 จำนวน 1 งาน-ประกาศ 14 ธ.ค. 58

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ ประจำสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-ประกาศ 14 ธ.ค. 58

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-ประกาศ 14 ธ.ค. 58

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 10 รายการ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-ประกาศ 14 ธ.ค. 58

 

 

 

 

 

 

ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เสื้อผ้าบานทึบ จำนวน ๑๒๐ ใบ ประจำหอพกนักศึกษา(หอพัก ๔) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา-ประกาศ 8 ธ.ค. 59

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เสื้อผ้าบานทึบ จำนวน ๑๒๐ ใบ ประจำหอพกนักศึกษา-ประกาศ  8 ธ.ค. 59

รายละเอียดจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เสื้อผ้าบานทึบ จำนวน ๑๒๐ ใบ ประจำหอพกนักศึกษา-ประกาศ  8 ธ.ค. 59

  ประกาศเรื่องสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศจำนวน 3 รายการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาการจัดการและสถาบันอยุธยาศึกษาและติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร 34 สถาบันอยุธยาศึกษา-ประกาศ 24 พ.ย.59

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนและห้องเรียนอาคาร ๑ และอาคาร ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)-ประกาศ 30 พ.ย.59

ร่างขอบเขตงาน(Term of Reference :TOR)โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนและห้องเรียนอาคาร ๑ และอาคาร ๒-ประกาศ 23 พ.ย.59

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนและห้องเรียนอาคาร ๑ และอาคาร ๒-ประกาศ 23 พ.ย.59

      - ปร.4 5 6 งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร  1

       - ปร.4 5 6 งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร  2

ประกาศเรื่อง สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และสถาบันอยุธยาศึกษา และติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร ๓๔ สถาบันอยุธยาศึกษา-ประกาศ 23 พ.ย.59

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และสถาบันอยุธยาศึกษา-ประกาศ 23 พ.ย.59

รายละเอียดจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ-ประกาศ 23 พ.ย.59

      - ปร. 4 5 และ 6 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชพร้อมระบบน้ำแสงและอุณหภูมิ อัตโนมัติจำนวน 1 งานประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -ประกาศ 10 พ.ย.59

ประกาศเรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 2 รายการประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -ประกาศ 10 พ.ย.59

ประกาศเรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การกีฬาจำนวน 2 รายการประจำสาขาวิชาพลศึกษาคณะครุศาสตร์ -ประกาศ 10 พ.ย.59

ประกาศเรื่องสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะ จำนวน ๑๑ แผ่น ประจำคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์-ประกาศ 28 ต.ค.59 

สอบราคาสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผนังห้องเรียนและฝ้าเพดานทางเดินหน้าอาคารเรียน คณะครุศาสตร์-ประกาศ 26 ต.ค.59

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์(e-bidding)-ประกาศ 17 ต.ค.59 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ-ประกาศ 17 ต.ค.59 

รายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ-ประกาศ 17 ต.ค.59 

ประกาศเรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้เลคเชอร์จำนวน 1300 ตัว ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และกองกลาง สำนักงานที่การบดี  -ประกาศ 17 ต.ค.59 

ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ -ประกาศ 13 ต.ค.59 

ประกาศเรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 2 รายการประจำสาขาวิชาจุลศาสตร์วิทยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -ประกาศ 7 ต.ค.59 

ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 36 ศูนย์การศึกษาพิเศษ -ประกาศ 7 ต.ค.59 

 ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมลานจอดรถ จำนวน 1 งาน -ประกาศ 7 ต.ค.59 

(ร่าง)ขอบเขตของงาน(Term of Reference :TOR)การจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ-ประกาศ 6 ต.ค.59 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ-ประกาศ 6 ต.ค.59 

รายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ-ประกาศ 6 ต.ค.59 

ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอพักนักศึกษาหอ 4 จำนวน 1 งาน -ประกาศ 26 ก.ย.59

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดจำนวน 9 อาคารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ -ประกาศ 1 ก.ย.59

ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 7 จำนวน 1 งานประจำคณะครุศาสตร์ -ประกาศ 30 มิ.ย.59

ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงรถจำนวน 1 งาน -ประกาศ 24 มิ.ย.59