ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

ประกาศประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดป้ายประชาสัมพันธ์ชนิดจอแอลอีดีติดตั้งภายนอกอาคาร OUT DOOR จำนวน ๒ ชุด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา-ประกาศ 24 ก.พ. 60 

 

 

  ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ จำนวน ๙๗ รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา-ประกาศ 14 ก.พ. 60  

 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดป้ายประชาสัมพันธ์ชนิดจอแอลอีดีติดตั้งภายนอกอาคาร OUT DOOR จำนวน ๒ ชุด-ประกาศ 24 ก.พ. 60

คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดป้ายประชาสัมพันธ์ชนิดจอแอลอีดีติดตั้งภายนอกอาคาร OUT DOOR จำนวน ๒ ชุด-ประกาศ 24 ก.พ. 60  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ จำนวน ๙๗ รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม-ประกาศ 14 ก.พ. 60

    - ตารางหนังสือที่ขอสอบราคา ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-ประกาศ 14 ก.พ. 60

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มใบแสดงปริมาณงานและราคา (Blank BOQ)

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องอื่นๆ

 

 

 

รวมงานพัสดุประจำปี 2559