ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะซ่อมแซมอนุสรณ์สถานเจ้าพระยาบวรราชนายก(เฉกอะหมัด กุมมี)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)-ประกาศ 09 ก.พ. 61 

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ถนน สายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)-ประกาศ 09 ม.ค.61 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

รายละเอียดคุณลักษณะ การจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ-ประกาศ 29 ม.ค.61

รายละเอียดคุณลักษณะ การจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง-ประกาศ 29 ม.ค.61

 

 

 

ประกาศประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-ประกาศ 29 ม.ค.61

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-ประกาศ 29 ม.ค.61

 

 

 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ-ประกาศ 29 ม.ค.61

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง-ประกาศ 29 ม.ค.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มใบแสดงปริมาณงานและราคา (Blank BOQ)

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องอื่นๆ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

1.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  100,000 บาท ถึง 500,000 บาท ณ 31 ต.ค.59

2.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  100,000 บาท ถึง 500,000 บาท ณ 30 พ.ย.59

3.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  100,000 บาท ถึง 500,000 บาท ณ 31 ธ.ค.59

4.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  100,000 บาท ถึง 500,000 บาท ณ 31 ม.ค.60

1.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  500,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท ณ 31 พ.ย.59

2.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  500,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท ณ 31 ธ.ค.59

3.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  500,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท ณ 31 ม.ค.60

4.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  500,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท ณ 28 ก.พ.60

5.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  500,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท ณ 31 มี.ค.60

1.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  2,000,000 บาท ณ 30 พ.ย.59

2.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  2,000,000 บาท ณ 30 ธ.ค.59

 

รวมงานพัสดุประจำปี 2559

รวมงานพัสดุประจำปี2560