ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับพื้นโรงยิม ๒ คณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)-ประกาศ 30 พ.ย. 60

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร ๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)-ประกาศ 29 พ.ย. 60

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วงดุริยางค์เครื่องเป่า จำนวน ๑ วง ประจำคณะครุศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)-ประกาศ 27 พ.ย. 60

ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาวิชานิเทศน์ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ประกาศ 27 พ.ย. 60

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่หน้ากว้าง 60 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา-ประกาศ 27 พ.ย. 60

ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ-ประกาศ 24 พ.ย. 60

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ จำนวน 10 ชุด ประจำคณะวิทยาการจัดการ-ประกาศ 24 พ.ย. 60

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 5 ชุด ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ประกาศ 21 พ.ย. 60

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 3500 ansl จำนวน 30 เครื่อง ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ประกาศ 21 พ.ย. 60

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่หน้ากว้าง 60 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา-ประกาศ 21 พ.ย. 60

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร(e-bidding)-ประกาศ 21 พ.ย. 60

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

คุณลักษณ์ครุภัณฑ์วงดุริยางค์เครื่องเป่า จำนวน ๑ วง  ประจำสาขาวิชาดนตรีสากล-ประกาศ 22 พ.ย. 60

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่หน้ากว้าง 60 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา-ประกาศ 21 พ.ย. 60

รายละเอียดคุณลักษณะ ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ประกาศ 21 พ.ย. 60

 

 

ประกาศประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง

 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า ถนนสายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 งาน-ประกาศ 21 พ.ย. 60

 

 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร ๒ จำนวน ๑ งาน -ประกาศ 23 พ.ย. 60

รายละเอียดข้อกำหนดการว่าจ้าง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร ๒-ประกาศ 23 พ.ย. 60

ใบแสดงปริมาณงาน-ประกาศ 23 พ.ย. 60

แบบรูปรายการ-ประกาศ 23 พ.ย. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์วงดุริยางค์เครื่องเป่า จำนวน ๑ วง  ประจำสาขาวิชาดนตรีสากล-ประกาศ 22 พ.ย. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ประกาศ 21 พ.ย. 60

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่หน้ากว้าง 60 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา-ประกาศ 21 พ.ย. 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มใบแสดงปริมาณงานและราคา (Blank BOQ)

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องอื่นๆ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

1.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  100,000 บาท ถึง 500,000 บาท ณ 31 ต.ค.59

2.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  100,000 บาท ถึง 500,000 บาท ณ 30 พ.ย.59

3.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  100,000 บาท ถึง 500,000 บาท ณ 31 ธ.ค.59

4.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  100,000 บาท ถึง 500,000 บาท ณ 31 ม.ค.60

1.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  500,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท ณ 31 พ.ย.59

2.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  500,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท ณ 31 ธ.ค.59

3.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  500,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท ณ 31 ม.ค.60

4.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  500,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท ณ 28 ก.พ.60

5.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  500,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท ณ 31 มี.ค.60

1.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  2,000,000 บาท ณ 30 พ.ย.59

2.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  2,000,000 บาท ณ 30 ธ.ค.59

 

รวมงานพัสดุประจำปี 2559