ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน-ประกาศ 10 ต.ค. 60

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 10 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-ประกาศ 12ก.ย. 60

  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 10 อาคาร ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-ประกาศ 31 ส.ค. 60

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จํานวน ๑๐ อาคาร (๗๖.๑๑.๑๕.๐๑ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)-ประกาศ 24 ส.ค. 60

 

                                                                                                                         

 

ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน-ประกาศ 10 ต.ค. 60

ขอบเขตการจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 10 อาคาร ปีงบประมาณ 2561 -ประกาศ 12ก.ย. 60

ร่างข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้างที่ปรึกษาในการบริหารและดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-ประกาศ 31 ส.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา-ประกาศ 31 ส.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 10 อาคาร-ประกาศ 24 ส.ค. 60

ขอบเขตการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 10 อาคาร-ประกาศ 24 ส.ค. 60

บัญชีแสดงรายการและปริมาณงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 10 อาคาร-ประกาศ 24 ส.ค. 60

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)-ประกาศ 24 ส.ค. 60

 

ประกาศประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 10 อาคาร-ประกาศ 21 ก.ย. 60

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 งาน -ประกาศ 12ก.ย. 60

ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครือข่าย จำนวน ๔๒ รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ-ประกาศ 23 ส.ค. 60

ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi จำนวน ๑ ระบบ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ-ประกาศ 22 ส.ค. 60

 

 

 

 

ใบปริมาณงานและราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน-ประกาศ 10 ต.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน-ประกาศ 10 ต.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุเครือข่าย จำนวน ๔๒ รายการ-ประกาศ 23 ส.ค. 60

รายละเอียดคุณลักษณะและราคามาตรฐานซื้อวัสดุเครือข่าย จำนวน ๔๒ รายการ-ประกาศ 23 ส.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi จำนวน ๑ ระบบ-ประกาศ 22 ส.ค. 60

ขอบเขตการดำเนินงาน(TOR)รายละเอียดคุณลักษณะมาตรฐาน งานปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi จำนวน ๑ ระบบ-ประกาศ 22 ส.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นและผนัง อาคารบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน ๑ งาน-ประกาศ 21 ส.ค. 60

ประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นและผนังอาคารบัณฑิตวิทยาลัย-ประกาศ 21 ส.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอดูดาว จำนวน ๑ งาน-ประกาศ 21 ส.ค. 60

งานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอดูดาว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา-ประกาศ 21 ส.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(อาคาร ๑๐๐ ปี)-ประกาศ 21 ส.ค. 60

งานปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(อาคาร ๑๐๐ ปี)-ประกาศ 21 ส.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องบริการอินเทอร์เน็ต บริเวณชั้น ๒ อาคารวิทยบริการ จำนวน ๑ งาน-ประกาศ 21 ส.ค. 60

งานปรับปรุงห้องบริการอินเทอร์เน็ต บริเวณชั้น ๒ อาคารวิทยบริการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา-ประกาศ 21 ส.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(อาคาร ๑๐๐ ปี)-ประกาศ 21 ส.ค. 60

ประมาณราคาทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายอาคาร ๑๐๐ ปี-ประกาศ 21 ส.ค. 60

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มใบแสดงปริมาณงานและราคา (Blank BOQ)

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องอื่นๆ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

1.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  100,000 บาท ถึง 500,000 บาท ณ 31 ต.ค.59

2.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  100,000 บาท ถึง 500,000 บาท ณ 30 พ.ย.59

3.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  100,000 บาท ถึง 500,000 บาท ณ 31 ธ.ค.59

4.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  100,000 บาท ถึง 500,000 บาท ณ 31 ม.ค.60

1.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  500,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท ณ 31 พ.ย.59

2.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  500,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท ณ 31 ธ.ค.59

3.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  500,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท ณ 31 ม.ค.60

4.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  500,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท ณ 28 ก.พ.60

5.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  500,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท ณ 31 มี.ค.60

1.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  2,000,000 บาท ณ 30 พ.ย.59

2.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  2,000,000 บาท ณ 30 ธ.ค.59

 

รวมงานพัสดุประจำปี 2559