ในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จะแบ่งเป็น 2 กระบวนการ ดังนี้

 

            - การประเมินผลการสอน โดยมีเอกสารที่แนบมาด้วย ดังนี้

 

    1.  บันทึกข้อความขอรับประเมินผลการสอน
    2. ปส.อย. 1
    3. ปส.อย. 2

 

 

หากกระบวนการประเมินผลการสอนแล้วเสร็จ ต่อไปจะเป็นกระบวนการขอส่งผลงานทางวิชาการ

 

             - การขอส่งผลงานทางวิชาการ โดยมีเอกสารที่แนบมาด้วย ดังนี้

                  1. ตัวอย่างบันทึก (ผศ.)

                  2. กพอ. 03

                  3. กพอ. 04

                  4. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณ ปว.อย. 1

                  5. แบบรับรองการเผยแพร่ตำรา

                  6. แบบรับรองการเผยแพร่หนังสือ

                  7. แบบรับรองผลงานวิจัย

                  8. แบบแสดงสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย

 

และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

                  1. ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 2 

                  2. ข้อบังคับ มรภ.อย. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งฯ ปี 2560

                  3. ประกาศ กพว. ประเมินผลการสอน

                  4. บัญชีกำหนดสาขาวิชาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ปี 51 และฉบับปรับปรุงปี 58