ในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จะแบ่งเป็น 2 กระบวนการ ดังนี้
 
 
   - การประเมินผลการสอน โดยมีเอกสารที่แนบมาด้วย ดังนี้
 
                   2. ปส.อย. 1
                   3. ปส.อย. 2
 
หากกระบวนการประเมินผลการสอนแล้วเสร็จ ต่อไปจะเป็นกระบวนการขอส่งผลงานทางวิชาการ
 
  - การขอส่งผลงานทางวิชาการ โดยมีเอกสารที่แนบมาด้วย ดังนี้
 
                  2. กพอ. 03
                  3. กพอ. 04
 
                  8. แบบแสดงสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
                      1. ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 2 

                      4. บัญชีกำหนดสาขาวิชาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ปี 51 และฉบับปรับปรุงปี 58