รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559(กองบริการการศึกษา)

ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 -4 )(กองบริการการศึกษา 7/12/59) 

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 (ทุกคณะ)(กองบริการการศึกษา 7/12/59) 

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2559 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)(กองบริการการศึกษา 7/12/59)

รายชื่อและรหัสนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1/2559(กองบริการการศึกษา 24/08/59)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558(กองบริการการศึกษา 9/08/59)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา 2557(กองพัฒนานักศึกษา 12/07/58)

คู่มือสำหรับนักศึกษา(กองพัฒนานักศึกษา 9/09/57)