ประกาศเรื่อง การสอนชดเชยของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของอาจารย์ผู้สอนที่มีตารางสอนอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี)เฉพาะสัปดาห์ที่ 6 (วันที่ 11-15 กันยายน 2560) และสัปดาห์ที่ 7 (วันที่ 18-22 กันยายน 2560)

 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงห้องเรียนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เฉพาะวันที่ 16-17 กันยายน พ.ศ. 2560 

  ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1 นักศึกษาใหม่)

  ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 2-4)

  ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์)

  ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2560  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (สำหรับนักศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

  ตรวจสอบรายชื่อคุณวุฒิและรายวิชาชีพครูที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู(กองบริการการศึกษา)

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา 2557(กองพัฒนานักศึกษา 12/07/58)

  คู่มือสำหรับนักศึกษา(กองพัฒนานักศึกษา 9/09/57)