ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1 นักศึกษาใหม่)

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 2-4)

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์)

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2560  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (สำหรับนักศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

ตรวจสอบรายชื่อคุณวุฒิและรายวิชาชีพครูที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู(กองบริการการศึกษา)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา 2557(กองพัฒนานักศึกษา 12/07/58)

คู่มือสำหรับนักศึกษา(กองพัฒนานักศึกษา 9/09/57)