ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 (ทุกคณะ)

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560สำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 5 (คณะครุศาสตร์)

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2560 นักศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

ประกาศห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่5 (คณะครุศาสตร์)ประจำภาคเรียนที่2/2560

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559

ตรวจสอบรายชื่อคุณวุฒิและรายวิชาชีพครูที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู(กองบริการการศึกษา)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา 2557(กองพัฒนานักศึกษา 12/07/58)

คู่มือสำหรับนักศึกษา(กองพัฒนานักศึกษา 9/09/57)