ประกาศเรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติรุ่นปีการศึกษา 2558 และรุ่นปีการศึกษา 2559 ที่ใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Speexx) เข้าทดสอบ Post test ครั้งที่ 2(กองบริการการศึกษา)

ตารางสอบปลายภาค สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559(กองบริการการศึกษา)

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3/2559 นักศึกษาภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)(กองบริการการศึกษา)

ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน(ภาคเรียนที่ 3/2559) นักศึกษาภาคปกติ(กองบริการการศึกษา)

ตรวจสอบรายชื่อคุณวุฒิและรายวิชาชีพครูที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู(กองบริการการศึกษา)

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559(กองบริการการศึกษา)

ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 -4 )(กองบริการการศึกษา 7/12/59) 

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 (ทุกคณะ)(กองบริการการศึกษา 7/12/59) 

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2559 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)(กองบริการการศึกษา 7/12/59)

รายชื่อและรหัสนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1/2559(กองบริการการศึกษา 24/08/59)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558(กองบริการการศึกษา 9/08/59)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา 2557(กองพัฒนานักศึกษา 12/07/58)

คู่มือสำหรับนักศึกษา(กองพัฒนานักศึกษา 9/09/57)