ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(งานบริหารงานบุคคล 15/01/61)

ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้่งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(สาขาวิชาสังคมศึกษา คระครุศาสตร์)(งานบริหารงานบุคคล 29/11/60) 

ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา(งานบริหารงานบุคคล 22/11/60)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพจากพนักงานราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งานบริหารงานบุคคล 15/11/60)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา(งานบริหารงานบุคคล 14/11/60)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค)เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งานบริหารงานบุคคล 2/11/60)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาครั้งที่ 4/2560 (งานบริหารงานบุคคล 27/10/60)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษและกำหนดวันเวลาสถานที่พร้อมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ(งานบริหารงานบุคคล 16/10/60)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพจากพนักงานราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งานบริหารงานบุคคล 09/10/60)

ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการครั้งที่3/2560(งานบริหารงานบุคคล 18/09/60)

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาปฏิบัติราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ(งานบริหารงานบุคคล 27/09/60)

ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา(งานบริหารงานบุคคล 25/08/60)

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก(สัมภาษณ์)และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาปฏิบัติราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ(งานบริหารงานบุคคล 14/09/60)

 ประกาศเรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(งานบริหารงานบุคคล 24/07/60)

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มืสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา(งานบริหารงานบุคคล 16/08/60)

ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(งานบริหารงานบุคคล 8/08/60) 

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิธิ์รับการประเมิน ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(งานบริหารงานบุคคล 2/08/60) 

ประกาศเรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูโรงเรียนสาธิตฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดคณะครุศาสตร์(งานบริหารงานบุคคล 26/07/60)

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐(งานบริหารงานบุคคล 26/07/60)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการราชการทั่วไป(งานบริหารงานบุคคล 25/07/60)

ประกาศเรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(งานบริหารงานบุคคล 24/07/60)

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ครั้งที่ 3/2560 (งานบริหารงานบุคคล 22/07/60)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค)เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดคณะครุศาสตร์(งานบริหารงานบุคคล 21/07/60)

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐(งานบริหารงานบุคคล 6/07/60)

ประกาศเรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(สาขาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยี)(งานบริหารงานบุคคล 12/07/60)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพจากพนักงานราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งานบริหารงานบุคคล 6/07/60)

ประกาศเรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(งานบริหารงานบุคคล 4/07/60)

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต สังกัดโรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐(คณะครุศาสตร์ 08/06/60)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค)เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐(งานบริหารงานบุคคล 23/06/60)

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐(งานบริหารงานบุคคล 25/05/60)

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐(งานบริหารงานบุคคล 11/05/60)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(งานบริหารงานบุคคล 24/04/60)

ประกาศเรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพะนครศรีอยุธยา(งานบริหารงานบุคคล 10/04/60)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ(กรณีผู้สมัครไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษมายื่น)และกำหนดวัน เวลา สถานที่ พร้อมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ(งานบริหารงานบุคคล 22/03/60)

ประกาศเรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(งานบริหารงานบุคคล 6/03/60)

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิตมัธยม(คณะครุศาสตร์ 21/02/60)

 ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา(งานบริหารงานบุคคล 10/03/60)

ประกาศเรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(งานบริหารงานบุคคล 10/03/60)

ประกาศเรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(งานบริหารงานบุคคล 6/03/60)

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐(งานบริหารงานบุคคล 27/02/60)

ประกาศเรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ(งานบริหารงานบุคคล 23/02/60)

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิตมัธยม(คณะครุศาสตร์ 21/02/60)

ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐(งานบริหารงานบุคคล 10/02/60)

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาครั้งที่ ๑/๒๕๖๐(งานบริหารงานบุคคล 8/02/60)

ประกาศเรื่องบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ(งานบริหารงานบุคคล 27/01/60)

ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(งานบริหารงานบุคคล 23/01/60)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)และความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค)เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙(งานบริหารงานบุคคล 23/01/60)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(งานบริหารงานบุคคล 20/01/60) 

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ(กรณีผู้สมัครไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษยื่น) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ พร้อมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการทดลองความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ(งานบริหารงานบุคคล 16/01/60)

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่1และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่2เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการต่อไป(งานบริหารงานบุคคล 13/01/59)

ประกาศเรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(งานบริหารงานบุคคล 15/12/59)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษาะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(งานบริหารงานบุคคล (06/01/60)

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล)(งานบริหารงานบุคคล 19/12/59)

    - ประกาศเรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ(งานบริหารงานบุคคล 19/12/59)

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ (งานบริหารงานบุคคล 30/12/59)

 

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ(งานบริหารงานบุคคล 29/12/59)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก(สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาปฏิบัติราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(งานบริหารงานบุคคล 20/12/59)

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙(งานบริหารงานบุคคล 19/12/59)

    - ประกาศเรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ(งานบริหารงานบุคคล 19/12/59)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ(งานบริหารงานบุคคล 16/12/59)

ประกาศเรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(งานบริหารงานบุคคล 15/12/59)

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙(งานบริหารงานบุคคล 13/12/59)

ประกาศเรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ(งานบริหารงานบุคคล 8/12/59)

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙(เฉพาะบุคลากรในมหาวิทยาลัย)(งานบริหารงานบุคคล 6/12/59)

     - ใบสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙(เฉพาะบุคลากรในมหาวิทยาลัย)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(งานบริหารงานบุคคล 30/11/59)

ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙(งานบริหารงานบุคคล 30/11/59)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค)เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙(งานบริหารงานบุคคล 25/11/59)

ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา(งานบริหารงานบุคคล 23/11/59)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นครูโรงเรียนสาธิต สังกัดโรงเรียนประถมสาธิต คณะครุศาสตร์(คณะครุศาสตร์ 23/11/59)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ(กรณีผู้สมัครไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษมายื่น) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ พร้อมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ(งานบริหารงานบุคคล 18/11/59)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา(งานบริหารงานบุคคล 15/11/59)

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต สังกัดโรงเรียนประถมสาธิต คณะครุศาสตร์(คณะครุศาสตร์ 14/11/59)

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการครั้งที่ ๕/๒๕๕๙(งานบริหารงานบุคคล 31/10/59)

    - ประกาศเรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ(งานบริหารงานบุคคล 31/10/59)

ประกาศเรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(งานบริหารงานบุคคล 28/10/59)

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙(งานบริหารงานบุคคล 28/10/59)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)เพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต ในตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนประถมสาธิต(คณะครุศาสตร์ 27/10/59)

ประกาศเรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(งานบริหารงานบุคคล 10/08/59)

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต(คณะครุศาสตร์ 9/08/59)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค)เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่๔/๒๕๕๙(งานบริหารงานบุคคล 4/08/59)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ(งานบริหารงานบุคคล 29/07/59)

ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(งานบริหารงานบุคคล 26/07/59)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(งานบริหารงานบุคคล 13/07/59)

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙(งานบริหารงานบุคคล 13/07/59)

    -ประกาศเรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ(งานบริหารงานบุคคล 13/07/59)

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(งานบริหารงานบุคคล 22/06/59)

ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(งานบริหารงานบุคคล 22/06/59)

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2559(งานบริหารงานบุคคล 21/06/59)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา(งานบริหารงานบุคคล 15/06/59)

ประกาศเรื่อง  รับสมัครบุคลากรเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร  ประจำปี 2557(งานบริหารงานบุคคล)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะกำหนด วันเวลาสถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะครั้งที่1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(งานบริหารงานบุคคล 1/06/59)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการแข่งขันกำหนดวันเวลาสถานที่และระเบียบเกี่ยวกับ การสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทสายสนับสนุน(งานบริหารงานบุคคล 1/06/59)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้รับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙(งานบริหารงานบุคคล 30/05/59)

ประกาศ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(งานบริหารงานบุคคล 25/05/59)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ(งานบริหารงานบุคคล 19/05/59)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมตำแหน่ง(ภาค ค) เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ(งานบริหารงานบุคคล 13/05/59)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ(งานบริหารงานบุคคล 3/05/59)

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการครั้งที่ ๓/๒๕๕๙(งานบริหารงานบุคคล 2/05/59)

            -ประกาศเรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ(งานบริหารงานบุคคล 2/05/59)

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙(งานบริหารงานบุคคล 27/04/59)

ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการครั้งที่ ๑/๒๕๕๙(งานบริหารงานบุคคล 27/04/59)

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙(งานบริหารงานบุคคล 12/04/59)

       -ประกาศเรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ(งานบริหารงานบุคคล 12/04/59)

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต(คณะครุศาสตร์ 04/04/59)

ประกาศ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(งานบริหารงานบุคคล 28/03/59)

ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(งานบริหารงานบุคคล 25/03/59)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(งานบริหารงานบุคคล 16/03/59)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ(งานบริหารงานบุคคล 7/03/59)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(งานบริหารงานบุคคล 7/03/59)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา(งานบริหารงานบุคคล 4/03/59)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(งานบริหารงานบุคคล 16/12/58)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(งานบริหารงานบุคคล 9/12/58)

ประกาศ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(งานบริหารงานบุคคล 8/12/58)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก(สัมภาษณ์)และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาปฏิบัติราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(งานบริหารงานบุคคล 4/12/58)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(งานบริหารงานบุคคล 26/11/58)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ(งานบริหารงานบุคคล 16/11/58)

ประกาศเรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(งานบริหารงานบุคคล 27/10/58)

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘(งานบริหารงานบุคคล 21/10/58)

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘(งานบริหารงานบุคคล 21/10/58)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดม ศึกษาตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(งานบริหารงานบุคคล 07/10/58)

ประกาศ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(งานบริหารงานบุคคล 25/09/58)

ประกาศ เรื่อง เลื่อนการประกาศบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(งานบริหารงานบุคคล 24/09/58)

ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(งานบริหารงานบุคคล 24/09/58)

ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา(งานบริหารงานบุคคล 18/09/58)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(งานบริหารงานบุคคล 15/09/58)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค)เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ(งานบริหารงานบุคคล 15/09/58)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ(งานบริหารงานบุคคล 04/09/58)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(งานบริหารงานบุคคล 04/09/58)

ประกาศเรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(งานบริหารงานบุคคล 04/09/58)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา(งานบริหารงานบุคคล 04/09/58)

ประกาศเรื่อง รับสัมครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘(งานบริหารงานบุคคล 11/08/58)

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘(งานบริหารงานบุคคล 05/08/58)

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘(งานบริหารงานบุคคล 05/08/58)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก(สัมภาษณ์)และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาปฏิบัติราชการตำแหน่งประเภทวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา(งานบริหารงานบุคคล 05/06/58)

ประกาศ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(งานบริหารงานบุคคล 28/05/58)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ(งานบริหารงานบุคคล 22/05/58)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ(งานบริหารงานบุคคล 18/05/58)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ(งานบริหารงานบุคคล 30/04/58)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ(งานบริหารงานบุคคล 30/04/58)

ประกาศเรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(งานบริหารงานบุคคล 28/04/58)

ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา(งานบริหารงานบุคคล 20/04/58)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(งานบริหารงานบุคคล 20/04/58)

ประกาศเรื่อง รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘(งานบริหารงานบุคคล 23/03/58)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา(งานบริหารงานบุคคล 08/04/58)

ประกาศเรื่อง รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘(งานบริหารงานบุคคล 23/03/58)

ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(งานบริหารงานบุคคล 23/03/58)

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการครั้งที่ ๑/๒๕๕๘(งานบริหารงานบุคคล 12/03/58)

ประกาศเรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(งานบริหารงานบุคคล 12/03/58)

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา(งานบริหารงานบุคคล 12/03/58)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(งานบริหารงานบุคคล 11/03/58)

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(งานบริหารงานบุคคล 25/02/58)

ประกาศเรื่อง  รับสมัครบุคลากรเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร  ประจำปี 2557(งานบริหารงานบุคคล)