ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ๙๖ นิ้ว จำนวน ๑๐ แผ่น ประจำคณะครุศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)-ประกาศ 19 ธ.ค. 60

ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงสำหรับการแสดง จำนวน ๒ ชุด ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-ประกาศ 19 ธ.ค. 60

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Pecision Air Conditionning) จำนวน ๒ เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)-ประกาศ 19 ธ.ค. 60

ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์ ๒๔ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบกล้อง จำนวน ๑ ชุด ประจำศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)-ประกาศ 12 ธ.ค. 60

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับพื้นโรงยิม ๒ คณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)-ประกาศ 12 ธ.ค. 60

คุณลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑ์เคื่องเสียงจำนวน 1 ระบบ และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งในห้องประชุมศรีรามเทพ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)-ประกาศ 14 ธ.ค. 60

 รายละเอียดวัสดุการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ประจำกองพัฒนานักศึกษา และกองนโยบายและแผน (ไตรมาส 1)-ประกาศ 22 ธ.ค. 60

 

รายละเอียดการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ประจำสำนักงานอธิการบดี กองกลาง และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ไตรมาส 1)-ประกาศ 22 ธ.ค. 60

ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการพัฒนาชุมชน-ประกาศ 25 ธ.ค. 60 

ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการการปกครองท้องถิ่น-ประกาศ 25 ธ.ค. 60 

ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์กระจกเงาติดผนังห้อง จำนวน ๖ ชุด-ประกาศ 25 ธ.ค. 60 

ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาทาสี ปรับปรุงศาลาเก็บของสถาบันอยุธยาศึกษา-ประกาศ 14 ธ.ค. 60 

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์เคื่องเสียงจำนวน 1 ระบบ และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งในห้องประชุมศรีรามเทพ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)-ประกาศ 14 ธ.ค. 60 

ตารางวงเงินงบประมาณวัสดุการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ประจำกองพัฒนานักศึกษา และกองนโยบายและแผน (ไตรมาส 1)-ประกาศ 22 ธ.ค. 60

ตารางวงเงินงบประมาณการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ประจำสำนักงานอธิการบดี กองกลาง และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ไตรมาส 1)-ประกาศ 22 ธ.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงสำหรับการแสดง จำนวน ๒ ชุด ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ประกาศ 21 ธ.ค. 60  

คุณลักษณ์ครุภัณฑ์เครื่องเสียงสำหรับการแสดง จำนวน ๒ ชุด-ประกาศ 21 ธ.ค. 60  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ประกาศ 21 ธ.ค. 60  

คุณลักษณ์ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด-ประกาศ 21 ธ.ค. 60  

 ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์เคื่องเสียงจำนวน 1 ระบบ และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งในห้องประชุมศรีรามเทพ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)-ประกาศ 14 ธ.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้่อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์-ประกาศ 14 ธ.ค. 60

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ-ประกาศ 14 ธ.ค. 60 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทาสี ปรับปรุงศาลาเก็บของสถาบันอยุธยาศึกษา-ประกาศ 14 ธ.ค. 60

แบบรูปรายการงานจ้างเหมาทาสี ปรับปรุงศาลาเก็บของสถาบันอยุธยาศึกษา-ประกาศ 14 ธ.ค. 60 

 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า ถนนสายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 งาน-ประกาศ 21 พ.ย. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร ๒ จำนวน ๑ งาน -ประกาศ 23 พ.ย. 60

รายละเอียดข้อกำหนดการว่าจ้าง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร ๒-ประกาศ 23 พ.ย. 60

ใบแสดงปริมาณงาน-ประกาศ 23 พ.ย. 60

แบบรูปรายการ-ประกาศ 23 พ.ย. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์วงดุริยางค์เครื่องเป่า จำนวน ๑ วง  ประจำสาขาวิชาดนตรีสากล-ประกาศ 22 พ.ย. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ประกาศ 21 พ.ย. 6

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่หน้ากว้าง 60 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา-ประกาศ 21 พ.ย. 60

  คุณลักษณ์ครุภัณฑ์วงดุริยางค์เครื่องเป่า จำนวน ๑ วง  ประจำสาขาวิชาดนตรีสากล-ประกาศ 22 พ.ย. 60

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่หน้ากว้าง 60 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา-ประกาศ 21 พ.ย. 60

รายละเอียดคุณลักษณะ ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ประกาศ 21 พ.ย. 60

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับพื้นโรงยิม ๒ คณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)-ประกาศ 30 พ.ย. 60

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร ๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)-ประกาศ 29 พ.ย. 60

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วงดุริยางค์เครื่องเป่า จำนวน ๑ วง ประจำคณะครุศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)-ประกาศ 27 พ.ย. 60

ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาวิชานิเทศน์ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ประกาศ 27 พ.ย. 60

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่หน้ากว้าง 60 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา-ประกาศ 27 พ.ย. 60

ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ-ประกาศ 24 พ.ย. 60

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ จำนวน 10 ชุด ประจำคณะวิทยาการจัดการ-ประกาศ 24 พ.ย. 60

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 5 ชุด ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ประกาศ 21 พ.ย. 60

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 3500 ansl จำนวน 30 เครื่อง ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ประกาศ 21 พ.ย. 60

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่หน้ากว้าง 60 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา-ประกาศ 21 พ.ย. 60

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร(e-bidding)-ประกาศ 21 พ.ย. 60

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ๙๖ นิ้ว จำนวน ๑๐ แผ่น ประจำคณะครุศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)-ประกาศ 19 พ.ย. 60

คุณลักษณะเฉพาะของกระดานอิเล็กทรอนิกส์ ๙๖ นิ้ว จำนวน ๑๐ แผ่น-ประกาศ 19 พ.ย. 60

รายละเอียดคุณลักษณะชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ ชุด ประจำคณะวิทยาการจัดการ-ประกาศ 19 พ.ย. 60

ร่างขอบเขตงานออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า ถนนสายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบ-ประกาศ 17 พ.ย. 60

คุณลักษณะ ราคามาตรฐาน และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน ๒ รายการ-ประกาศ 19 พ.ย. 60

รายละเอียดคุณลักษณะ ราคามาตรฐาน และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ๓,๕๐๐ ANSL จำนวน ๓๐ เครื่อง-ประกาศ 15 พ.ย. 60

รายละเอียดคุณลักษณะ ราคามาตรฐาน และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ชุดกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ชุด-ประกาศ 15 พ.ย. 60

คุณลักษณ์ครุภัณฑ์ ห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน ๕ ชุด-ประกาศ 15 พ.ย. 60

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ ชุด ประจำคณะวิทยาการจัดการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)-ประกาศ 19 พ.ย. 60

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน ๒ รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)-ประกาศ 19 พ.ย. 60

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนดลยีสารสนเทศ-ประกาศ 17 พ.ย. 60

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ ประจำสาขาวิศวกรรมการจัดการและสาขาเทคโนอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-ประกาศ 17 พ.ย. 60

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ๓,๕๐๐ ANSL จำนวน ๓๐ เครื่อง ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)-ประกาศ 15 พ.ย. 60

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ชุดกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ชุด ประจำคณะครุศาสตร์ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)-ประกาศ 15 พ.ย. 60

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน ๕ ชุด ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคาศาสตร์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)-ประกาศ 15 พ.ย. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ๙๖ นิ้ว จำนวน ๑๐ แผ่น ประจำคณะครุศาสตร์-ประกาศ 19 พ.ย. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ ชุด ประจำคณะวิทยาการจัดการ-ประกาศ 19 พ.ย. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน ๒ รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ-ประกาศ 19 พ.ย. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ จ้างออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า ถนนสายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบ-ประกาศ 17 พ.ย. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สร้างเสริมสุขภาพ จำนวน ๑ ชุด-ประกาศ 16 พ.ย. 60

คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์สร้างเสริมสุขภาพ จำนวน ๑ ชุด-ประกาศ 16 พ.ย. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด-ประกาศ 16 พ.ย. 60

คุณลักษณะเฉพาะของห้องประชุม ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด-ประกาศ 16 พ.ย. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ๓,๕๐๐ ANSL จำนวน ๓๐ เครื่อง-ประกาศ 15 พ.ย. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ชุดกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ชุด-ประกาศ 15 พ.ย. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน ๕ ชุด-ประกาศ 15 พ.ย. 60

คุณลักษณะ ราคามาตรฐานและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Pecision Air Conditioning) จำนวน ๒ เครื่อง-ประกาศ 13 พ.ย. 60

คุณลักษณะ ราคามาตรฐานและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ-ประกาศ 13 พ.ย. 60 

คุณลักษณ์ครุภัณฑ์วงดุริยางค์เครื่องเป่า จำนวน ๑ วง ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ประกาศ 10 พ.ย. 60

ตารางแสดงวงงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ-ประกาศ 13 พ.ย. 60  

ตารางแสดงวงงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณภูมิและความชื้น (Pecision Air Conditioning)-ประกาศ 13 พ.ย. 60  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์วงดุริยางค์เครื่องเป่า จำนวน ๑ วง-ประกาศ 10 พ.ย. 60 

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดฝึกไฮดรอลิกระดับพื้นฐานใช้อุปกรณ์ไฮดรอลิกแบบโปร่งใส-10 พ.ย. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างเรื่องชุดฝึกไฮดรอลิกระดับพื้นฐานใช้อุปกรณ์ไฮดรอลิกแบบโปร่งใส-10 พ.ย. 60

ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ ประจำสาขาวิศวกรรมการจัดการและสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-10 พ.ย. 60

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-ประกาศ -10 พ.ย. 60 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชุดห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย-ประกาศ 06 พ.ย. 60 

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ชุดห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ-ประกาศ 06 พ.ย. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธ์ จำนวน ๑ ชุด-ประกาศ 06 พ.ย. 60 

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์-ประกาศ 06 พ.ย. 60 

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)-ประกาศ 13 พ.ย. 60

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Pecision Air Conditioning) จำนวน ๒ เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)-ประกาศ 13 พ.ย. 60

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วงดุริยางค์เครื่องเป่า จำนวน ๑ วง ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)-ประกาศ 10 พ.ย. 60

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)-ประกาศ 06 พ.ย. 60

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๒ รายการ ประจำสาขาวิชาเคมี สาขาจุลชีววิทยา

สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาสปาและความงามและสาขาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)-ประกาศ 06 พ.ย. 60

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)-ประกาศ 06 พ.ย. 60

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี-ประกาศ 30 ต.ค. 60

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 ชุด-ประกาศ 3 พ.ย. 60

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการการปกครองท้องถิ่น จำนวน 1 ชุด-ประกาศ 3 พ.ย. 60

คุณลักษณะเฉพาะของครภัณฑ์เครื่องตัดและแกะสลักอโลหะ จำนวน 1 เครื่อง-ประกาศ 3 พ.ย. 60

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 265 ตัว-ประกาศ 3 พ.ย. 60

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง-ประกาศ 3 พ.ย. 60

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 ตัว-ประกาศ 3 พ.ย. 60

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์สื่อการสอนสังคมศึกษาและหน้าที่พลเมือง จำนวน 1 ชุด-ประกาศ 3 พ.ย. 60

รายละเอียดคุณลักษณะซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี-ประกาศ 30 ต.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 ชุด-ประกาศ 3 พ.ย. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการการปกครองท้องถิ่น จำนวน 1 ชุด-ประกาศ 3 พ.ย. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณครภัณฑ์เครื่องตัดและแกะสลักอโลหะ จำนวน 1 เครื่อง-ประกาศ 3 พ.ย. 60

ารางแสดงวงเงินครุภัณฑ์เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 265 ตัว-ประกาศ 3 พ.ย. 60

ตารางแสดงวงเงินครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง-ประกาศ 3 พ.ย. 60

ารางแสดงวงเงินครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 ตัว-ประกาศ 3 พ.ย. 60

ตารางแสดงวงเงินครุภัณฑ์สื่อการสอนสังคมศึกษาและหน้าที่พลเมือง จำนวน 1 ชุด-ประกาศ 3 พ.ย. 60

ตารางแสดงวงเงินและราคากลางซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี-ประกาศ 30 ต.ค. 60 

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี-ประกาศ 30 ต.ค. 60

ร่างประกาศซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ และครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 20 ชุด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา-ประกาศ 25 ต.ค. 60

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน-ประกาศ 10 ต.ค. 60

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 10 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-ประกาศ 12ก.ย. 60

  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 10 อาคาร ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-ประกาศ 31 ส.ค. 60

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จํานวน ๑๐ อาคาร (๗๖.๑๑.๑๕.๐๑ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)-ประกาศ 24 ส.ค. 60

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 ชุด-ประกาศ 3 พ.ย. 60

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการการปกครองท้องถิ่น จำนวน 1 ชุด-ประกาศ 3 พ.ย. 60

คุณลักษณะเฉพาะของครภัณฑ์เครื่องตัดและแกะสลักอโลหะ จำนวน 1 เครื่อง-ประกาศ 3 พ.ย. 60

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 265 ตัว-ประกาศ 3 พ.ย. 60

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง-ประกาศ 3 พ.ย. 60

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 ตัว-ประกาศ 3 พ.ย. 60

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์สื่อการสอนสังคมศึกษาและหน้าที่พลเมือง จำนวน 1 ชุด-ประกาศ 3 พ.ย. 60

รายละเอียดคุณลักษณะซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี-ประกาศ 30 ต.ค. 60

ข้อกำหนดรายละเอียดTORจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ และครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 20 ชุด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา-ประกาศ 25 ต.ค. 60

ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน-ประกาศ 10 ต.ค. 60

ขอบเขตการจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 10 อาคาร ปีงบประมาณ 2561 -ประกาศ 12ก.ย. 60

ร่างข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้างที่ปรึกษาในการบริหารและดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-ประกาศ 31 ส.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา-ประกาศ 31 ส.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 10 อาคาร-ประกาศ 24 ส.ค. 60

ขอบเขตการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 10 อาคาร-ประกาศ 24 ส.ค. 60

บัญชีแสดงรายการและปริมาณงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 10 อาคาร-ประกาศ 24 ส.ค. 60

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)-ประกาศ 24 ส.ค. 60

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ และครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 20 ชุด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา-ประกาศ 1 พ.ย. 60

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน-ประกาศ 24 ต.ค. 60

ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 10 อาคาร-ประกาศ 21 ก.ย. 60

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 งาน -ประกาศ 12ก.ย. 60

ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครือข่าย จำนวน ๔๒ รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ-ประกาศ 23 ส.ค. 60

ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi จำนวน ๑ ระบบ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ-ประกาศ 22 ส.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 ชุด-ประกาศ 3 พ.ย. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการการปกครองท้องถิ่น จำนวน 1 ชุด-ประกาศ 3 พ.ย. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณครภัณฑ์เครื่องตัดและแกะสลักอโลหะ จำนวน 1 เครื่อง-ประกาศ 3 พ.ย. 60

ารางแสดงวงเงินครุภัณฑ์เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 265 ตัว-ประกาศ 3 พ.ย. 60

ตารางแสดงวงเงินครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง-ประกาศ 3 พ.ย. 60

ารางแสดงวงเงินครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 ตัว-ประกาศ 3 พ.ย. 60

ตารางแสดงวงเงินครุภัณฑ์สื่อการสอนสังคมศึกษาและหน้าที่พลเมือง จำนวน 1 ชุด-ประกาศ 3 พ.ย. 60

ตารางแสดงวงเงินและราคากลางซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี-ประกาศ 30 ต.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ และครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 20 ชุด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา-ประกาศ 25 ต.ค. 60

ใบปริมาณงานและราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน-ประกาศ 10 ต.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน-ประกาศ 10 ต.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุเครือข่าย จำนวน ๔๒ รายการ-ประกาศ 23 ส.ค. 60

รายละเอียดคุณลักษณะและราคามาตรฐานซื้อวัสดุเครือข่าย จำนวน ๔๒ รายการ-ประกาศ 23 ส.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi จำนวน ๑ ระบบ-ประกาศ 22 ส.ค. 60

ขอบเขตการดำเนินงาน(TOR)รายละเอียดคุณลักษณะมาตรฐาน งานปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi จำนวน ๑ ระบบ-ประกาศ 22 ส.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นและผนัง อาคารบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน ๑ งาน-ประกาศ 21 ส.ค. 60

ประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นและผนังอาคารบัณฑิตวิทยาลัย-ประกาศ 21 ส.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอดูดาว จำนวน ๑ งาน-ประกาศ 21 ส.ค. 60

งานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอดูดาว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา-ประกาศ 21 ส.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(อาคาร ๑๐๐ ปี)-ประกาศ 21 ส.ค. 60

งานปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(อาคาร ๑๐๐ ปี)-ประกาศ 21 ส.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องบริการอินเทอร์เน็ต บริเวณชั้น ๒ อาคารวิทยบริการ จำนวน ๑ งาน-ประกาศ 21 ส.ค. 60

งานปรับปรุงห้องบริการอินเทอร์เน็ต บริเวณชั้น ๒ อาคารวิทยบริการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา-ประกาศ 21 ส.ค. 60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(อาคาร ๑๐๐ ปี)-ประกาศ 21 ส.ค. 60

ประมาณราคาทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายอาคาร ๑๐๐ ปี-ประกาศ 21 ส.ค. 60