มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐

 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

 

>>>MORE

 มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 

 มติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่  ๘/๒๕๕๙

    

 

 

 

 

 >>>MORE

 

 

 

 

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.)ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ 

 มติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.)

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2559

 มติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.)

 มติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.)

 

 

 

 

>>>MORE

 

 

มติของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(ก.บ.)ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

มติของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(ก.บ.)ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(ก.บ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

 มติของการประชุมคระกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(ก.บ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

มติของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(ก.บ.)ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>MORE

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559

 

>>>MORE