วารสารภูมิอยุธยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

วารสารภูมิอยุธยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

 วารสารภูมิอยุธยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
   

 

วารสารภูมิอยุธยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560