ปี พ.ศ.2561

 รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารพัสดุ ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-17.30 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ปี พ.ศ.2560

 รายงานผลกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างในงานวิจยและบริการวิชาการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
26 ธ.ค. 2560

 คำประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน
28 พ.ย. 2560

 ITAคืออะไร
 คู่มือ ITA แก้ไขวันที่ 27 มกราคม 2560
 คำประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน
คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน