ประกาศเรื่อง ขอความร่วมมือการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก พ.ศ.๒๕๕๙

รายงานผลกิจกรรมการอบรมเรื่อง การป้องกันปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

สาระน่ารู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

แบบรายงานการสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาสที่๑(เม.ย.-มิ.ย.๒๕๕๙)หน่วยงาน งานนิติกร สำนักงานอธิการบดี

แบบรายงานการสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาสที่๒(ก.ค.-ก.ย.๒๕๕๙)หน่วยงาน งานนิติกร สำนักงานอธิการบดี

แบบรายงานการสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาสที่๓(ต.ค.-ธ.ค.๒๕๕๙)หน่วยงาน งานนิติกร สำนักงานอธิการบดี

แบบรายงานการสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาสที่๔(ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๐)หน่วยงาน งานนิติกร สำนักงานอธิการบดี