ข้อแนะนำ ควรใช้งานระบบนี้ ผ่านโปรแกรม Internet Explorer