ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ


โครงการการอบรมมาตรฐานรายงานทางการเงินกลุ่ม “เครื่องมือทางการเงินและการวัดมูลค่ายุติธรรม(คณะวิทยาการจัดการ)

 

 

 


กรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน  ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

คำประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ประกาศเรื่อง การรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเชิงนโยบาย ในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา

ประกาศเรื่อง ค่าธรรมเนียมการใช้บริการและสถานที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(สำนักวิทยบริการฯ)

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ลิงค์ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย


 เว็บไซต์จัดหางานออนไลน์(workventure)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม