ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 (คณะครุศาสตร์)

 


กฏบัตรการตรวจสอบภายใน  ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

คำประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน  ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศเรื่อง การรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเชิงนโยบาย ในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา

ประกาศเรื่อง ค่าธรรมเนียมการใช้บริการและสถานที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(สำนักวิทยบริการฯ)

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ลิงค์ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย


 เว็บไซต์จัดหางานออนไลน์(workventure)

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย(สถานเอกอัครราชทูตออสเตเลีย กรุงเทพฯ)

GovChannel สื่อประชาสัมพันธ์(ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

เรื่องการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

เรื่องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นฉลาดรู้ประชามติ(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

รายงานผลการดำเนินการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ฯ(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา )

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน (สภานิติบัญญัติ )

เรื่อง ขอความร่าวมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่2554 จนถึงปัจจุบัน (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม