คู่มือการใช้งาน

 

 

                                                
 
 


 

           ===(click)=====

 

         ===(click)=====

 

         ===(click)=====


วิทยานิพนธ์ งานวิจัย
ฐานข้อมูลThaiLis http://tdc.thailis.or.th/tdc/
ฐานข้อมูลงานวิจัยการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม http://www.thaiedresearch.org/thaied/
ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย http://thesis.stks.or.th/
ฐานข้อมูลรายงานวิจัยและวิทยานิพนธิ์ (วช.) http://www.riclib.nrct.go.th/
ฐานข้อมูลโครงการวิจัย สกว http://elibrary.trf.or.th/
เอกสารการประชุม http://tar.thailis.or.th/
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย(BIODATA) http://biodata.trf.or.th
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ http://search.proquest.com

 
สังคมศาสตร์ การศึกษา กฎหมาย สถิติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ http://www.nso.go.th
ฐานข้อมูลทางกฎหมายไทย http://www.krisdika.go.th
ฐานข้อมูลวิจัยด้านแรงงาน http://research.mol.go.th/2013
ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th
ฐานข้อมูลบทความวิชาการทางด้านการศึกษา ERIC http://askeric.org
วัดผลจุดคอม http://watpon.com/journal

วิทยาศาสตร์ สุขภาพ การแพทย์
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร (MedPlant) http://medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/index.asp
สถาบันวิจัยระบบสารธารณสุข http://www.hsri.or.th
คลังข้อมูลระบบและความรู้ระบบสุขภาพ ของ สวรส. และองค์กรเครือข่าย http://kb.hsri.or.th/dspace
ฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://123.242.146.33/research
ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี http://www.chemtrack.org/Chem.asp
ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic/ez.mm_main.asp
ฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) http://library.tisi.go.th/New-web/T/main.htm

 วารสาร
สืบค้นข้อมูลผ่านวารสาร NECTEC http://www.sansarn.com
วารสารไทยปี 2500 http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html
วารสารออนไลน์ http://www.journallink.or.th
ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp
ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/index.php
 
 

ข้อกำหนดในการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

1.ห้ามใช้เครื่องมืออัตโนมัตในการดาวน์โหลด เช่น IDM หรืออื่นๆ
2.ห้ามดาวน์โหลดบทความไปใช้ในแหล่งอื่น เช่น ไปใช้แสดงในฐานข้อมูลอื่น
3.ห้ามใช้เพื่อการค้า
4.ห้ามเผยแพร่ ส่งเนื้อหาแก่บุคลที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น ดาวน์โหลด และส่งให้คนอื่นใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
5.ห้ามเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต
***ทั้ง นี้ หากมีการละเมิดข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ข้างต้น จะส่งผลให้ผู้ให้บริการฐานข้อมูลสามารถที่จะระงับการเข้าถึงทรัพยากรสำหรับ ผู้ใช้ทั้งมหาวิทยาลัยได้