♦วิธีการเข้าใช้งาน Qooco Talk
Student Handbook Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

 

  แผ่นพับประชาสัมพันธ์(ภาษาอังกฤษ)

 แผ่นพับประชาสัมพันธ์(ภาษาญี่ปุ่น)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์(ภาษาจีน)


 หน้าที่และความรับผิดชอบของงานวิเทศสัมพันธ์

 คำสั่งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 ข้อมูลอาจารย์ชาวต่างชาติ

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐

ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545

 

 

                           คู่มือนักศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

รายงานผลการดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ภาพบรรยากาศงาน Victoria U of Wellington Alumni Function
ภาพบรรยากาศพิธีมอบประกาศยีนบัตรโครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่บุคลากรระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 5 เมษายน 2558

ภาพบรรยากาศการประชุมเจรจาความเป็นไปได้ในการทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์
                 ภาพบรรยากาศพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรมหัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมประเทศอิหร่านประจำประเทศไทยและผู้ประสานงานได้ เดินทางมาพบท่านอธิการบดีและทีมผู้บริหาร เพื่อเจรจาตกลงการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับ (MOU) ให้สมบูรณ์และจะดำเนินการจัดพิธีลงนามต่อไป เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. 

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุม อยุธยา-อาเซียน อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557

ภาพบรรยากาศงานวิเทศสัมพันธ์ได้ประสานงานและเจรจากับสถาบันสอนภาษา AUA เพื่อเตรียมการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและทีมผู้บริหารจากสถาบันสอนภาษา AUA เป็นผู้เข้าร่วมเจรจาความตกลงในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ เมื่อวันที่พุธที่ 13 สิงหาคม 2557

ภาพกิจกรรมการต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย Kyoto Kacho University
ภาพกิจกรรมการต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย HIjiyama University
 
แบบฟอร์มนำเรื่องเข้าที่ประชุม
Humboldt Research Fellowship for postdoctoral researchs
♦ ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
♦ ประชาสัมพันธ์ทุน UNESCO/People's Republic of China The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme 2015/2016
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2561

 

1.ประเทศกัมพูชา
2.ประเทศไทย
3.ประเทศบรูไน
4.ประเทศพม่า
5.ประเทศฟิลิปปินส์
6.ประเทศมาเลเซีย
7.ประเทศลาว
8.ประเทศเวียดนาม
9.ประเทศสิงคโปร์
10.ประเทศอินโดนีเซีย

 

 

 

แบบฟอร์มฉบับกลาง MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
form factsheet
1.สรุปข้อมูล MOU, MOA และ Agreement ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น
2.สรุปข้อมูล Active MOU
        2.1 MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ ประเทศญี่ปุ่น
        2.2 MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Kyoto Junior High School attached to Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น
        2.3 MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Guangxi University for Nationalities of The People's Republic of China ประเทศจีน

        2.4 MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Nanging Ding Qian Yin ;Business Service LTD. ประเทศจีน

        2.5 MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Abhinav Education Society's Institute of Management and Business Administration, Akole, University of Pune 

        2.6 MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Asia Euro University ประเทศกัมพูชา

        2.7 MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับศูนย์วัฒนธรรมฯ อิหร่าน

        2.8 MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์
3. สรุปข้อมูล Active MOA
         3.1 MOA ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Asia Euro University ประเทศกัมพูชา
4. สรุปข้อมูล Active Agreement ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
         4.1 Agreement ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับ  Victoria University ประเทศออสเตรเลีย
         4.2 Agreement ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับ   Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEMEO)

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมอาเซียน: กระทรวงการต่างประเทศ
รวมแหล่งเงินทุน ก.พ.

 

 
♦ Humboldt Research Fellowship for postdoctoral researchs
♦ ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
♦ ประชาสัมพันธ์ทุน UNESCO/People's Republic of China The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme 2015/2016
 

♦แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานด้านงานวิเทศสัมพันธ์
♦ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ (MOU) ที่มีการลงนามในรอบปีการศึกษา 2558
♦Kyoto Kacho University ประเทศญี่ปุ่น
♦Komazawa Women’s University ประเทศญี่ปุ่น
♦Asia Euro University ประเทศกัมพูชา
♦Naning Dign Qian Yin Business Service LTD. ประเทศจีน