มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ)

ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ2) ระหว่างวันที่ 3-20 เมษายน 2560

 

              =======>>รายละเอียดการรับสมัคร<<=======

                                                        

 
 

กําหนดการรับสมัคร

1. สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 3-12 เมษายน 2560 

โดยให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมธนาณัติค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 200 บาท (ปณ.เดชาวุธ) สั่งจ่ายในนาม

ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา จ่าหน้าซองถึง ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96

หมู่ 2 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 (กรณีผู้สมัครไม่ส่ง

ค่าธรรมเนียมการสมัครหรือชําระเงินไม่ครบ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัครดังกล่าว) 

 

2. สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 3-12 เมษายน 2560 ได้ที่ www.aru.ac.th โดย 

 

           

           (สามารถคลิ๊กลิ้งค์ได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นต้นไป)

 

    1) ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทั้งชําระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

    2) ผู้สมัครจะต้องพิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการสมัคร ตาม ข้อ 4.1-4.6

ส่งมาที่กองบริการการศึกษา โดยจ่าหน้าซองถึง ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000

(ส่ง EMS หรือ ลงทะเบียน และวงเล็บมุมซองจดหมาย “สมัครเรียนออนไลน์”) ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560

    3) การสมัครผ่านระบบออนไลน์ผู้สมัครสามารถสมัครได้ครั้งเดียวเท่านั้น หากจะยกเลิกหรือสมัครใหม่ ให้ติดต่อที่

กองบริการการศึกษาโดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 035-241196

 

3 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3-20 เมษายน 2560

เวลา 08.30-15.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่กองบริการการศึกษา อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมชําระ

เงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท ที่งานการเงินและบัญชี (Download ใบสมัครได้ที่ www.aru.ac.th) 

 

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร

   1.1 ใบสมัคร

   1.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 2 รูป

   1.3 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ)

   1.4 สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ)

   1.5 สําเนาบัตรประชาชน บิดา-มารดา อย่างละ 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ)

   1.6 สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ)

   1.7 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ) 

 
 

           

      

 

ติดต่อสอบถาม

กองบริการการศึกษา

โทร 0-3524-1196,0-3527-6573,0-3527-6555 ต่อ 1700 (อาคาร 44 สำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ ชั้น1)

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

http://regis.aru.ac.th/

 

สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

โทร 0-3532-2083,0-3527-6593,0-3527-6555 ต่อ 7500 (อาคาร 30 ชั้น 2)

สำนัก งานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

http://graduate.aru.ac.th/