http://mail.office365.com

ระบบอีเมลล์สำหรับนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่(อาจารย์และเจ้าหน้าที่ท่านไดมีความประสงค์ขอใช้ให้ติดต่อ กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย เบอร์โทรภายใน 2712)