http://e-uni1.aru.ac.th:8081/eino/

ระบบบริการอาจารย์และเจ้าหน้าที่มีไว้เพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปดูข้อมูลตารางสอนข้อมูลส่วนตัวและอนุมัติวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนตามสิทธิของตนเอง