http://e-uni1.aru.ac.th:8081/eins/

ระบบบริการนักศึกษามีไว้ให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลปฏิทินการศึกษา ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน ข้อมูลตารางเรียน ข้อมูลตารางสอนอาจารย์ ข้อมูลตารางสอบข้อมูลลงทะเบียนเรียน ข้อมูลผลการเรียน ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน