ชื่อ: นายอภิชาติ จีระวุฒิ

ตำแหน่ง: นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่: -

 

 

ชื่อ-สกุล: นายกฤษดา โรจนสุวรรณ

ตำแหน่ง: ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่อยู่: -


 

 

ชื่อ-สกุล:ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

ตำแหน่ง: ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่อยู่: -

 

 

ชื่อ-สกุล:รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์

ตำแหน่ง: ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่อยู่: -

 
 

 ชื่อ-สกุล:ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

ตำแหน่ง: ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่อยู่: -

 

 

 ชื่อ-สกุล: นายดำรง พุฒตาล

ตำแหน่ง: ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่อยู่: -

 

 

 

ชื่อ-สกุล:นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล

ตำแหน่ง: ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่อยู่: -

 
   

ชื่อ-สกุล:นายปราจิน เอี่ยมลำเนา

ตำแหน่ง: ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่อยู่: -

 

 

 

ชื่อ-สกุล:นายไพบูลย์ เสียงก้อง

ตำแหน่ง: ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่อยู่: -

 
   

ชื่อ-สกุล:ดร.วราภรณ์ สีหนาท

ตำแหน่ง: ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่อยู่: -

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล:ดร.สุภัทร จำปาทอง

ตำแหน่ง: ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่อยู่: -

 

 

 

ชื่อ-สกุล:รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต

ตำแหน่ง: ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่อยู่: -

 

 

 

ชื่อ-สกุล:ดร.เกษม บำรุงเวช

 

ตำแหน่ง: อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ที่อยู่: -

 

 

 

ชื่อ-สกุล:ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการส่งเสริมฯ 

ที่อยู่: -

 

 

 

ชื่อ-สกุล:นายประพันธ์ แสงทองดี

ตำแหน่ง: ประธานสภาคณาจารย์ฯ

ที่อยู่: -

 

 

 

ชื่อ-สกุล:ดร.ศานติ เล็กมณี

ตำแหน่ง: ผู้แทนผู้บริหาร

ที่อยู่: -

 

 

 

ชื่อ-สกุล: ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง

ตำแหน่ง: ผู้แทนผู้บริหาร

ที่อยู่: -

 

 

 

ชื่อ-สกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนู บุญญานุวัตร

ตำแหน่ง: ผู้แทนผู้บริหาร

ที่อยู่: -

 

 

 

ชื่อ-สกุล:นายจิรศักดิ์   ชุมวรานนท์

ตำแหน่ง: ผู้แทนผู้บริหาร

ที่อยู่: -

 

 

 

ชื่อ-สกุล:นายนพดล ปรางค์ทอง

ตำแหน่ง: ผู้แทนคณาจารย์

ที่อยู่: -

 
 

ชื่อ-สกุล: นายปกาศิต เจิมรอด

ตำแหน่ง: ผู้แทนคณาจารย์

ที่อยู่: -

 
 

ชื่อ-สกุล: นายกฤษณะ กันอ่ำ

ตำแหน่ง: ผู้แทนคณาจารย์

ที่อยู่: -

 
 

ชื่อ-สกุล:ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

ตำแหน่ง: ผู้แทนคณาจารย์

 

ที่อยู่: -

 
 

ชื่อ-สกุล: นายธาตรี มหันตรัตน์

ตำแหน่ง: เลขานุการ

 

ที่อยู่: -