นายอภิชาติ จีระวุฒิ

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

ดร.กฤษดา โรจนสุวรรณ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา  วิทยาภิรักษ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ดำรง พุฒตาล 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายปราจิน เอี่ยมลำเนา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 นายไพบูลย์ เสียงก้อง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ดร.วราภรณ์ สีหนาท 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

 

 

 

 

ดร.เกษม บำรุงเวช 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 

 
 

ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช 

ประธานกรรมการส่งเสริมฯ 

 

 

 

 

อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี 

ประธานสภาคณาจารย์ฯ

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

 

 

   

อาจารย์จิรศักดิ์   ชุมวรานนท์ 

ผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ 

ผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.ดร.สุวิทย์  ไวยกุล 

ผู้แทนผู้บริหาร

อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ 

ผู้แทนผู้บริหาร

 

   

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ

 

 

อาจารย์นพดล ปรางค์ทอง

ผู้แทนคณาจารย์

ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ 

ผู้แทนคณาจารย์

ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม 

ผู้แทนคณาจารย์

ผศ.วิภาวี  ฝ้ายเทศ

 ผู้แทนคณาจารย์

 

 

 

 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 

 

 

 

อาจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ 

เลขานุการ