1. การผลิตและพัฒนาครูสู่ความต้องการของประเทศ

2. การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย