ปรัชญา :

 

คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก

 

 

วิสัยทัศน์ :

 

ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นภายในปี ๒๕๖๔

  

เอกลักษณ์ :

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก

 

อัตลักษณ์ :

 

ใฝ่รู้ อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา

 

ค่านิยม :

 

เสียสละ สามัคคี มีใจใฝ่รู้