วันที่ หัวข้อข่าว ดาวน์โหลดไฟล์
2018-01-26 อบรมแนวทางการเผยแพร่ที่มีคุณภาพและมาตรฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในฐานข้อมูลหลักสูตร,กีฬาสัมพันธ์ภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2018-01-29 09:19:01
2018-01-24 สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 3)
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2018-01-29 09:17:59
2018-01-25 ประชุมพิจารณา ตรวจสอบ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน,สถาบันอยุธยาศึกษา เชิญร่วมพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม วันที่ 25 มกราคม 2561
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2018-01-29 09:17:26
2018-01-19 ประชุมชี้แจงรายการงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562,สำนักวิทยบริการฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2018-01-22 14:52:07
2018-01-18 สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ “อยุธยา พลิกอดีต มุมมองใหม่”
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2018-01-22 14:49:52
2018-01-18 วางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช,อบรมเชิงปฏิบัติการ: การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 2
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2018-01-22 14:49:33
2018-01-17 34 ปี คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2018-01-22 14:49:04
2017-12-27 กองบริการการศึกษา จัดอบรมพัฒนาอาจารย์ใหม่
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2018-01-03 09:34:40
2017-12-27 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 2 เรื่อง “ศิลปะลายรดน้ำ-ลงรักปิดทอง”,คณะมนุษยศาสตร์ฯ ศึกษาดูงานสายสนับสนุนวิชาการ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2018-01-03 09:33:48
2017-12-24 คณะครุศาสตร์ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ ตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนสาธิต,ส่งมอบห้องสมุด โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2018-01-03 09:33:20
2017-12-15 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-12-18 09:03:46
2017-12-15 สถาบันอยุธยาศึกษา: อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 ,คณะกรรมการส่งเสริมฯ มอบเงินให้ชมรมจริยธรรมอิสลาม จำนวน 30,000 บาท
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-12-18 09:03:26
2017-12-09 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน สายสนับสนุนวิชาการ
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-12-13 08:46:01
2017-12-09 สำนักวิทยบริกำรฯร่วมพิธีบวงสรวงบุรพกษัตริยาธิราชฯ และพิธีสักกำระพระบรมสารีริกธาตุ,วิทยวิชาการ การอ่านเพื่อบริการชุมชน
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-12-13 08:45:47
2017-12-08 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสต์ฯ จัดกิจกรรม English Edutainment Day Camp สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น,สถาบันอยุธยาศึกษา ต้อนรับคณะจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-12-13 08:42:04
2017-12-08 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงรากลองยาวในการแถลงข่าว งาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ประจาปี ๒๕๖๐
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-12-13 08:39:43
0000-00-00 คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ตำรา
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-12-05 08:01:09
2017-11-30 ประชุมประชาคม พื้นที่ชุมชนบ้านลาว อ.ไชโย จ.อ่างทอง
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-12-05 08:00:48
2017-11-20 ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-11-22 11:58:16
2017-11-20 ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกกรรมการประจำสำนักวิทยฯ,สถาบันอยุธยาศึกษาอบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ 2
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-11-22 11:57:51
2017-11-15 สาขาวิชาศิลปกรรม จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการฝึกประสบการณ์,สำนักวิทยบริการฯ อบรมฐานข้อมูลออนไลน์
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-11-16 14:29:03
2017-11-15 ARU พบครูแนะแนว
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-11-16 14:28:41
2017-11-14 สภามหาวิทยาลัยประกาศใช้ข้อบังคับหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ พ.ศ.2560
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-11-14 14:33:05
2017-11-07 คณะวิทยาการจัดการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-11-07 10:59:38
2017-11-03 คณะวิทยาศาสตร์ฯ สืบสานประเพณีลอยกระทง
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-11-07 10:57:38
2017-11-02 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรภาครัฐสู่ประเทศไทย 4.0
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-11-07 10:57:18
2017-10-30 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ติวสอบศิษย์เก่าสอบเข้ารับราชการ
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-10-30 19:15:47
2017-10-27 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ข่าวสำนักวิทยบริการฯ บริการเชิงรุก
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-10-30 19:14:38
2017-10-24 ประชุมจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน สายสนับสนุนวิชาการ ข่าวสถาบันวิจัยร่วมงาน 100 ปี สถาบันวิชาชีพ
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-10-30 19:13:58
2017-10-20 ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ข่าวสาขาวิชาการท่องเที่ยวต้อนรับเยาวชนโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 31
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-10-20 16:19:33

หน้าที่ : 12345

Next Last